Bambo Bee Keycap SA R1

Bambo Bee là một dự án ngoài kê hoạch của UPKEY Project, chỉ có 5 chú ong trên toàn thế giới thôi, tiếc là chính mình cũng không giữ lại một chút ….