Lotus Flower keycap SA (R3)

Lotus Flower keycap SA (R3) có lẽ là một trong những dự án đầu tiên của UPKEY Project, nhương cuối cùng đã không thương mại hóa, và cùng với Lotus Flower thì nhiều dự án cũng đắp chiếu như vậy =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *