Zebra Keycap SA (R1)

Zebra Keycap SA (R1) – UPKey Project – Handmade Keycap
Huyền thoại của Châu Phi hoang dã được đơn giản hóa đưa vòa trong keycap trong UPKey Project